Ultimate Bloom

Công thức dưỡng chất Ultimate Bloom 2 thành phần được thiết kế cải tiến để tăng cường sự phát triển cây trồng của bạn trong các giai đoạn ra hoa quan trọng. Sản phẩm được thiết kế để cung cấp cho cây trồng phổ dưỡng chất vi lượng và đa lượng đầy đủ nhất mà cây trồng của bạn cần để đạt được khả năng ra hoa lớn nhất. Sử dụng công thức dưỡng chất Ultimate Bloom 2 thành phần như một loại phân bón độc lập để có kết quả tuyệt vời hoặc sử dụng kết hợp cùng với một dòng sản phẩm đầy đủ của Innovating Plant Products để cho kết quả tốt nhất.

Sử dụng Ultimate Bloom A & B trong suốt chu kỳ ra hoa của cây trồng.

 • Uses:

  • Veg: N/A
  • Bloom: Weeks 1-7+
 • NPK Values:

  • Part A: 4-0-3
  • Part B: 1-8-5
 • Available Sizes:

  • 1L
  • 4L
  • 10L
  • 23L
  • 60L
  • 200L
  • 1000L